Inställningar för Släpduk

Kort gröda

Lowgrain

I kort gröda, tidig behandling t.ex. ogräsbekämpning släpper man ner duken så att den är ett par centimeter ovanför marken. I detta fallet erhåller man givetvis liten eller ingen rörelse/öppning av grödan men däremot ett kort avstånd mellan gröda och munstycke vilket har visat sig vara mycket värdefullt för att reducera avdriften. Därför kan mindre droppar / lägre vätskemängder användas för att åstadkomma ett gott bekämpningsresultat utan att riskera för stor avdrift.


Uppvuxen gröda

Highgrain

I etablerad gröda sänks bommen så att munstyckena placeras i samma höjd som grödans topp. Plastduken surfar då mjukt i grödan och öppnar denna på ett skonsamt sätt utan att den skadas. Den bakåtriktade kraft som verkar på bommen då duken är i kontakt med grödan stabiliserar bommen från de negativa horisontella bomrörelserna och gör att en jämn vätskefördelning bibehålls. Vid körning kommer duken att öppna grödan vilket gör att nedträngningsförmågan i denna förbättras utan att avsättningen på marken ökas. Detta låter sig göras tack vare att munstyckena är snett nedåtriktade istället för rakt ned. Dessutom kommer grödan att röra sig genom sprutduschen vilket förbättrar appliceringen på växten.


Potatis Bladmögelbekämpning

Bladmögelbesprutning potatis
Bladmögelbesprutning potatis

I bladmögelbekämpning i potatis sänks bommen så att plastduken placeras i samma höjd som grödans topp. Plastduken nuddar då grödan och man erhåller liten eller ingen rörelse/öppning av grödan men däremot ett kort avstånd mellan gröda och munstycke vilket har visat sig vara mycket värdefullt för att reducera avdriften. Därför kan mindre droppar / lägre vätskemängder användas för att åstadkomma ett gott bekämpningsresultat utan att riskera för stor avdrift.